" />

Categorieën

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van
Kubus Wonen gevestigd te Culemborg
 
KUBUS WONEN TE CULEMBORG ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn totstand gekomen per 01-12-2003
 
ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer van KUBUS WONEN TE CULEMBORG- die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;   De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de  afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken; Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op  afstand;
KUBUS WONEN TE CULEMBORG: Garantieregelingen KUBUS WONEN TE CULEMBORG, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in de artikelen 17, 19 en 20 van deze voorwaarden;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
 
ARTIKEL 2 - De geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door KUBUS WONEN TE CULEMBORG
 
ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom
1-De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
2-Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de doorondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te  wijzigen.
3-Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de   ondernemer.
 
ARTIKEL 4 - De offerte
1-Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2-In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden  aangeven.
De ondernemer wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip     tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 6 lid 6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of   regie.
a bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden  verricht;
b bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde  materialen).
De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de  betalingscondities.
3-Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
4-Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in   rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.
5-Indien de ondernemer van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van de   ondernemer.
6-Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van   toepassing.
 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
De aanbetaling
1-De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbeta-ling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. Op deze aanbetaling is de garantie van artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing, mits volgens de procedure genoemd in dat artikel wordt gehandeld. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum   percentages.
2-Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingpercentage van 25%. Prijswijziging
3-Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4-Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie   maanden.
5-Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers  doorberekend.
6-Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en  dergelijke.
Eigendomvoorbehoud
7-De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden     af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom      en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn   betaald.
8-De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke   tussenkomst geheel of gedeeltelijk te  ontbinden.
Zekerheidstelling bij zakelijke  afnemers
9-Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
Schadevergoeding bij zakelijke  afnemers
10-De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
Voorrijkosten
11-De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Op afstand gesloten  overeenkomst
12-Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.
 
ARTIKEL 6 - De levertijd
1-Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2-Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden   doorberekend.
3-Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te   verlangen.
4-Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
5-Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijk-heid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
6-Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de   bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk of elektronisch appelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.
7-Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.
 
 
ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van de  ondernemer
1-De ondernemer levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst   uit.
2-De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de   levering/uitvoering.
3-De ondernemer is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar afgeleverd moet worden toegankelijk  is.
4-De ondernemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Het gebruik van eventuele hulpmiddelen zijn voor rekening van de afnemer.
 
ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de  afnemer
1-De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2-De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden   afgesloten.
3-De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt  door:
  • onjuistheden in de opgedragen  werkzaamheden;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waarbij de aflevering plaats   vindt,
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn   gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel   7.
4-De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Het gebruik van eventuele hulpmiddelen zijn voor rekening van de  afnemer.
5-De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
6-De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de levering plaats vindt tijdig beschikbaar is.    
7-Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als   bedoeld
in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden   toegerekend.
8-De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 
ARTIKEL 9 - De opslag van zaken
1-Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige     levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer    is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2-Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
a-nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;  
b- dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
c- indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30  dagen.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3-Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
4-Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld    in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.
5-Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.
 
 
 
ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij  aflevering
1-In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging   en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame   verzekering.
2-Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden. Bij voorkeur voorzien van   fotomateriaal.
 
ARTIKEL 11 - De betaling Koop en verkoop
1-Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2-De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering is de ondernemer gerechtigd de afnemer een deelfactuur te sturen.
Betaling bij koop en aanneming van  werk
3-Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden per ommegaande na ontvangst Van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
Niet-tijdige betaling bij koop
4-Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft direct na ontvangst van de betalingsherinnering te  betalen.
5-De ondernemer is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35 voor rekening van de  afnemer.
6-Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 4 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 3 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke  rente.
Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van  werk
7-De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van   de klacht.
8-De in lid 5 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing.
9-Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen  termijn.
Betaling bij op afstand gesloten  overeenkomst
10-Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g van het BW van   toepassing.
 
ARTIKEL 12 - De annulering
1-Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op - of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
2-De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 
ARTIKEL 13 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door  overmacht
1-Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen  ontheven.
2-Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
 
 
 
ARTIKEL 14 - Conformiteit en garantie
1-De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de   overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.    
2-De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij    het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp.   vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de   ondernemer;
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de   ondernemer.
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te   herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is   afgeleverd.
3-De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid  1.
4-De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
5-Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.   
6-Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
7-De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden   en oordeelkundig wordt  behandeld.
8-Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 
ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid
Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die   de
ondernemer niet kende noch behoorde te kennen,  zoals: het ontstaan van verkleuringen en/of vervormingen ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
 
ARTIKEL 16 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van 30 dagen na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake   verliest.
 
ARTIKEL 17 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties en nieuwe modellen? Vul dan uw e-mail adres in.